Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do TT Biden đề xướng

Chính phủ TT Biden bảo đảm rằng đề xướng ngừng bắn này căn cứ theo các điều khoản mới nhất mà các nhà đàm phán Israel đưa ra cho Hamas.