Hội đồng GOP của Thượng viện được báo: Hoa Kỳ đã ‘mất quyền kiểm soát hoạt động’ biên giới tây nam