Hội đồng quản trị Twitter kêu gọi cổ đông chấp thuận đề nghị mua lại của ông Musk