Hối lộ và các sáng kiến khác: Cách lính Ukraine đào ngũ