Hơn 130 quốc gia đạt được thỏa thuận áp thuế doanh nghiệp tối thiểu ở mức 15%