Hơn 300 bài báo có nguồn gốc Trung Quốc bị rút lại vì bình duyệt giả