Hơn 300 phiếu bầu qua thư được tìm thấy trong xe của nghi phạm người California