Hồng Kông bắt giữ 8 người vào đêm trước ngày kỷ niệm Thiên An Môn