Hồng Kông chích vaccine cho trẻ em 3 tuổi trong bối cảnh các ca COVID-19 tăng mạnh