Houthi gây gián đoạn vận chuyển, làm tăng thêm sự bất ổn toàn cầu