TikTok chuẩn bị cho cuộc tranh chấp pháp lý đối với luật mới của Hoa Kỳ