Hướng tới một tình yêu lý tưởng: ‘Tình yêu chết đi theo thời gian’