‘Iran thích thấy toàn bộ người dân Gaza bị tiêu diệt’