JPMorgan mua lại First Republic sau khi các cơ quan quản lý nắm quyền kiểm soát ngân hàng gặp khó khăn này