PHÂN TÍCH: So sánh cuộc khủng hoảng ngân hàng ngày nay với cuộc khủng hoảng năm 2008

Các nhà phân tích cho biết việc so sánh sự sụp đổ của ngân hàng hiện tại với cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2008 thường bỏ lỡ bức tranh lớn hơn