Cổ phiếu ngân hàng khu vực giảm sau khi First Republic Bank sụp đổ