KCNA: Các lãnh đạo Nga, Bắc Hàn trao đổi thư tín về việc thúc đẩy mối bang giao