Kết quả điều tra: các lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, gồm cả Giám đốc IMF, đã ép buộc nhân viên tăng thứ hạng của Trung Quốc