Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của Hà Nội và 2 tỉnh