Khảo sát: 200,000 người Mỹ có trải nghiệm cận tử mỗi năm