Khảo sát: 48% người Mỹ thừa nhận có nói chuyện với cây xanh