Khoa học gia du hành trong thế giới tâm linh được Hoàng gia Thụy Điển chứng nhận