Khối đa số Tối cao Pháp viện cho biết các tiểu bang không thể loại bỏ bất kỳ ứng cử viên liên bang nào khỏi lá phiếu

Có một sự chia rẽ 5 phiếu thuận – 4 phiếu chống về vấn đề này. Khối thiểu số các thẩm phán cho rằng ý kiến của khối đa số đã đi quá xa.