Nhà vận động nhân quyền: Hệ tư tưởng cộng sản là nguồn gốc của việc ngược đãi tôn giáo ở Trung Quốc

Diễn đàn về đàn áp tôn giáo toàn cầu do nghị sĩ quốc hội dẫn dắt nêu bật hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc Giáo, người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, và những hành vi vi phạm quyền khác trên khắp thế giới.