Khởi đầu năm 2022 với việc hủy chuyến nội địa và quốc tế gia tăng