Khơi gợi tư duy độc lập và tài năng thiên phú của mỗi chúng ta