Không chỉ là tri thức căn bản: Giáo dục con trẻ về cuộc sống