Không có bình luận nào về Đài Loan trong các cuộc họp của bà Pelosi với lãnh đạo Nam Hàn