Không được đánh, các bà mẹ Mỹ đã giáo dục con trẻ như thế nào?