‘Không hợp lệ lẫn hợp pháp’: Ông McCarthy phản hồi trát đòi hầu tòa vụ 06/01