Khuếch đại tình hình khó khăn của Trung Quốc, Bắc Kinh chứng khoán hóa nợ xấu