Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ mạnh hơn dự kiến mặc dù có dự báo suy thoái