Ký giả Matt Taibbi: Tài liệu của người tố cáo phơi bày các chiến thuật chính của tổ hợp công nghiệp kiểm duyệt

Những guồng máy vốn được xây dựng để chống lại hoạt động trực tuyến của các nhóm như Al-Qaeda và ISIS giờ đây lại hướng mũi nhọn vào người dân trong nước.