Kỷ nguyên tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã kết thúc