Kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: Thời khắc để suy ngẫm

Một ngày kỷ niệm cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm về lý do có tuyên ngôn này cũng như xem xét về phẩm giá và mục đích của mỗi con người.