Lạm phát chỉ là hậu quả nhẹ nhất của chính sách ngoại giao kém cỏi của TT Biden