Cựu chính trị gia Anh chỉ trích cách truyền thông đưa tin về cuộc khủng hoảng nước ở Jackson, Mississippi