Lạm phát khiến nhiều người Mỹ chưa hết tháng đã hết tiền