Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ quốc: ‘Mặt Trăng Máu’ xuất hiện vào đúng Ngày Bầu Cử giữa kỳ