Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Mccarthy: Việc giành được đa số Hạ viện sẽ bắt đầu từ Virginia