Lệnh chích ngừa bắt buộc của NYC bắt đầu áp dụng cho nhân viên trường tôn giáo, tư thục