Lệnh mới của California cho phép nhân viên y tế dương tính với COVID-19 trở lại làm việc