Liên minh tuần tra biên giới chỉ trích chính phủ liên bang về các kế hoạch phát sóng cho ‘hoạt động thực thi’ ở El Paso