Lo ngại về ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Canada, những người ủng hộ thúc đẩy Đạo luật Ghi danh Đại diện Ngoại quốc