Loại bỏ chứng nghiện, tự chủ và duy trì sự điều độ