Lỗi điều tra dân số năm 2020 ảnh hưởng đến bầu cử, giúp các tiểu bang xanh, gây tổn thất cho các tiểu bang đỏ