LỜI GIẢI THÍCH: Tại sao phòng thí nghiệm Winnipeg lại mất nhiều thời gian để công bố tài liệu như vậy?