Quân đội Trung Quốc xem phòng thí nghiệm Winnipeg ở Canada là một ‘cơ sở’ để xúc tiến nghiên cứu virus