Lời khai trước Ủy ban 06/01 của ông William Barr khiến nhóm giám sát bầu cử có những phản đối khiêu khích