Lời nói dối của ông Blinken cần phải dẫn đến cải tổ chính phủ